Like no other

Manuál pre personál kruhu na výstave psov

10.11.2012 19:33

Manuál pre personál kruhu na výstave psov

a) katalógové čísla psov
b) posudkové listy
c) diplomy
d) farebné stužky
e) kartičky (CAJC,CAC,R.CAC,CACIB,R.CACIB,BOB)
f) rozhodcovský zošit – (známy pod názvom „Richterbuch“)
 
a) katalógové čísla psov
- vystavovatelia si vyzdvihnú číslo pred začatím posudzovania v kruhu
- vystavovateľ, ktorý nemá číslo v kruhu, nemá uhradené výstavné poplatky, číslo dostane po uhradení dlžnej sumy v pokladni
- ak vystavovateľ nepozná svoje poradové číslo, nájdete ho na konci katalógu v adresári pri mene majiteľa psa, alebo v zozname psov (v katalógovej časti) pod príslušným plemenom, pohlavím a triedou
- každý vystavovateľ musí mať počas vystavovania psa číslo umiestnené na viditeľnom
mieste, pes bez čísla nemôže byť posúdený (!!!)
- psy nastupujú do kruhu podľa poradia v katalógu (psy do kruhu volá a zoraďuje vedúci kruhu)
 
b) posudkové listy
- posudkový list má 3 časti (biela - originál, zelená a žltá - kópie), originál sa po posúdení oddelí od zelenej a žltej časti a odovzdá sa vystavovateľovi, zelená a žltá časť sa neoddeľuje, odovzdáva sa po skončení posudzovania do technickej kancelárie
- posudok treba písať čitateľne, dostatočne silno, aby bol text čitateľný aj na tretej (žltej) strane, a všetky tri časti musia byť pri vypisovaní presne na sebe, aby nedošlo k nepresnostiam pri udeľovaní známok a titulov v kópiách. Zapisovateľ je zodpovedný za čitateľnosť a správnosť zapísania textu, nepoužívajte príliš krátke skratky, popis psa slúži pre poradcov chovu v kluboch
- každý posudkový list musí byť podpísaný rozhodcom (praktická rada: nechajte rozhodcovi podpísať všetky posudkové listy ešte pre začiatkom posudzovania), ak má rozhodca vlastnú pečiatku, treba opečiatkovať všetky tri časti posudkového listu (pečiatka sa nepretlačí, aj keď je posudok samoprepisovací)
- posudkové listy sú natlačené na skladanom trojvrstvovom tabelačnom papieri, čísla idú v poradí, ako sú uvedené v rozhodcovskom zošite, postupne si ich odtŕhajte tak, aby ste vždy písali posudok do správneho listu - pred začatím si vždy skontrolujte číslo posudzovaného psa s číslom na posudkovom liste! V každom kruhu bude v obálke aj jeden čistý posudkový list pre prípad, že dôjde k nesprávnemu vypísaniu, omylu ap.
- ocenenie (výborný, veľmi dobrý, dobrý...), tituly (CAJC, CAC, r.CAC....) sa označujú na posudkovom liste krížikom, k oceneniu „výborný, veľmi dobrý“ sa pripisuje prvým štyrom psom poradie napr. výborný 1, výborný 2, alebo výborný 1, veľmi dobrý 2, veľmi dobrý 3... .
- preradenie psa: ak pes bol omylom zaradený nesprávne (nesprávne plemeno, pohlavie ,trieda), vystavovateľ, ktorý zistí takúto chybu, si musí vybaviť preradenie vo výstavnej kancelárii, kde dostane potvrdenie o preradení („preraďovačku“), až na základe tohto potvrdenia aj vy urobíte opravu u psa (preradíte), katalógové číslo psa však pritom nemení), zmenu vyznačíte v rozhodcovskej knihe, na posudkovom liste opravíte nesprávny údaj. Preraďovačky odovzdáte spolu s posudkami do technickej kancelárie
- udeľovanie titulov: udeľujú sa zvlášť pre psy a suky: v triede mladých (V1 môže dostať CAJC), v triede strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov (V1-CAC, V2 – R. CAC), v triede veteránov a čestnej sa udeľuje iba známka V, VD, atď. a umiestnenie bez titulu), v triede šteniec a dorastu (VN, N). Rozhodca nemusí titul udeliť, aj keď sa pes umiestnil na prvom mieste. Titul nie je nárokovateľný. V úvodnej časti katalógu je uvedené, ktoré psy a aké tituly môžu získať, pred posudzovaním si to naštudujte. Katalóg slúži iba pre personál v kruhu, preto ho rozhodcovi „nepodsúvajte“. Rozhodca ho môže dostať až po skončení posudzovania v kruhu. Pri každom plemene môže rozhodca udeliť BOB (víťaz plemena), do tejto súťaže nastupujú jedince s titulmi CAJC, CACIB a V1 z triedy veteránov.
- ak pes nenastúpi, na posudkový list sa zapíše „nenastúpil“, originál sa neoddeľuje od kópií
- po skončení posudzovania personál kruhu uloží posudkové listy (zelené a žlté časti nedeliť) podľa poradia vzostupne (od najnižšieho čísla po najvyššie), do poradia treba zaradiť aj posudkové listy psov, ktoré nenastúpili,
- ocenenia psov na posudkových listoch skontroluje s rozhodcovským zošitom (údaje musia byť rovnaké) a až potom ich odovzdáte do technickej kancelárie. V prípade nezrovnalostí treba správnosť ocenenia konzultovať s rozhodcom, ktorý je za ocenenie zodpovedný.
- výsledky do preukazov o pôvode (rodokmeňov) sa zapisujú pri výstavnej kancelárii , kde majitelia psov obdržia aj medaily za tituly CAJC, CAC a CACIB.
Výsledky posudzovania sa priebežne zapisujú aj na tabuľu, ktorá bude umiestnená pred vstupom do kruhu. Poradové čísla psov si môžete napísať ešte pred posudzovaním podľa rozhodcovského zošita.
 
c) farebné stužky - každý pes dostane po posúdení spolu s posudkovým listom ,s diplomom aj stuhu podľa získaného ocenenia: výborná – modrá stužka, veľmi dobrá - červená, dobrá – zelená, veľmi nádejná - žltá, nádejná - biela (VN a N sa rovnako udeľuje v tr. šteniec a dorastu), BOB - zlatá
 
d) kartičky pre tituly (CAJC, CAC, r. CAC, CACIB, r. CACIB, BOB)
- pes, ktorý získal titul, dostane príslušnú kartičku ako doklad o získaní titulu (bez tejto karty mu nebude titul zapísaný do rodokmeňa)
- na karte treba vypísať aspoň katalógové číslo psa, každá karta musí byť podpísaná rozhodcom

f) rozhodcovský zošit – Richterbuch
- do rozhodcovského zošita zapíšete iba známky, poradie a udelený titul v skrátenej forme (V, VD, CAJC, CAC, atď.)
- po skončení posudzovania rozhodca podpíše rozhodcovské zošity, jeden odovzdáte do technickej kancelárie spolu s posudkovými listami, druhý si rozhodca môže zobrať.
 
Čo ak :
- v kruhu chýbajú stuhy, kartičky atď → zájdite do technickej kancelárie
- pes znečistí kruh → upratuje majiteľ psa (poskytnete mu vedro s pilinami), prípadne igelitové vrecúška, ktoré budú v každom kruhu
- vystavovateľ potrebuje veterinára, zdravotnú službu → treba ich poslať do výstavnej kancelárie
- vystavovateľ potrebuje program záverečných súťaží → odporučte mu prečítať si prvé stránky v katalógu, iné informácie vo výstavnej kancelárii
- vystavovateľ potrebuje program záverečných súťaží → odporučte mu prečítať si prvé stránky v katalógu, iné informácie vo výstavnej kancelárii
 
Kartičky:
CAJC – trieda mladých
CAC - trieda stredná, otvorená, pracovná, šampiónov /známka V 1/
R.CAC- trieda stredná, otvorená, pracovná, šampiónov /známka V 2/
CACIB - zvlášť suka a pes , ktorým bol udelený CAC
R.CACIB - získava druhý najlepší pes a suka, do súťaže postúpi aj jedinec, ktorý získal R.CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB
BOB - nastupujú spolu pes a suka, ktorí získali CACIB, pes a suka, ktorí získali CAJC a pes a suka ohodnotení V 1 v triede veteránov.
 
Ocenenia v triedach a príslušná farebná stužka:
Trieda šteniat - známka veľmi nádejná (VN) stužka žltá, nádejná (N) biela
Trieda dorastu - veľmi nádejná žltá, nádejná biela
Trieda mladých - výborný (V) modrá, tit. CAJC, veľmi dobrá (VD) červená, dobrá (D) zelená
Trieda stredná - výborná modrá, titul CAC, veľmi dobrá červená, dobrá zelená
Trieda otvorená -  výborná modrá, titul CAC, veľmi dobrá červená, dobrá zelená
Trieda pracovná - výborná modrá, titul CAC, veľmi dobrá červená, dobrá zelená
Trieda šampiónov - výborná modrá, titul CAC, veľmi dobrá červená, dobrá zelená
Trieda veteránov - výborná modrá, veľmi dobrá červená, dobrá zelená
BOB zlatá

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Lucia Valentovičová Brigádnická 12
921 01 Piešťany
Slovakia
+421 905 754 018